Người bị tuyên bố không có năng lực hành vi không có quyền tự mình xác lập và thực hiện các giao dịch dân sự. Mọi giao dịch của người này đều do người giám hộ xác lập, thực hiện (Ðiều 24 khoản 2). Ðiều đó có nghĩa rằng các giao dịch do người được giám hộ tự mình xác lập và thực hiện sau ngày được đặt dưới sự giám hộ có thể bị tuyên bố vô hiệu (Ðiều 140 khoản 1). Luật không có quy định rõ về giá trị của các giao dịch do người này xác lập trước ngày được giám hộ. Nói chung, giao dịch do người không có năng lực hành vi xác lập có thể bị tuyên bố vô hiệu theo yêu cầu của người giám hộ, không phân biệt giao dịch được xác lập trước hay sau ngày giám hộ; nhưng các giao dịch do người được giám hộ xác lập trước ngày bị tuyên bố mất năng lực hành vi chỉ có thể bị vô hiệu hoá trong trường hợp người được giám hộ không nhận thức được hành vi của mình lúc xác lập giao dịch.

Chắc chắn, người giám hộ không có quyền lập di chúc thay cho người được giám hộ. Người sau này, về phần mình, không có quyền lập di chúc sau ngày được đặt dưới chế độ giám hộ. Các di chúc do người được giám hộ lập trước ngày được đạt dưới chế độ giám hộ có thể bị tuyên bố vô hiệu, một khi có bằng chứng cho thấy người này không minh mẫn, sáng suốt lúc di chúc được lập (Ðiều 655 khoản 1 điểm a). Nếu người được giám hộ không lập di chúc hữu hiệu trước ngày được đặt dưới chế độ giám hộ, thì khi người này chết, di sản của người này được chuyển giao theo pháp luật.

click liên hệ luật sư.

lienhe