Trong trường hợp một người bị tuyên bố mất năng lực hành vi không có người giám hộ đương nhiên, thì những người thân thích của người đó cử một người trong số họ làm giám hộ (Ðiều 72); nếu không có ai trong số những người thân thích đủ điều kiện làm giám hộ, thì họ có thể cử một người khác làm giám hộ (cùng điều luật). Nói chung, việc cử người giám hộ cho người đã thành niên chịu sự chi phối của cùng các quy định áp dụng đối với việc cử người giám hộ cho người chưa thành niên.

click liên hệ luật sư.

lienhe