Việc giám hộ đối với người chưa thành niên chấm dứt trong các trường hợp được dự liệu tại Ðiều 82 BLDS, đặc biệt, khi người được giám hộ đã thành niên, chết, hoặc khi cha, mẹ của người được giám hộ đã có đủ điều kiện để thực hiện quyền đại diện theo luật đối với con chưa thành niên của mình.

 

Trong thời hạn 3 tháng kể từ thời điểm chấm dứt việc giám hộ, người giám hộ phải thanh toán tài sản với người được giám hộ hoặc với cha, mẹ của người này (Ðiều 83 khoản 1). Trong trường hợp người được giám hộ chết, thì trong thời hạn ba tháng kể từ thời điểm mở thừa kế, người giám hộ phải thanh toán tài sản cho những người thừa kế của người chết; nếu chưa tìm được người thừa kế, thì người giám hộ tiếp tục quản lý tài sản của người chết (như một người quản lý thực tế di sản) cho đến khi tài sản được giải quyết theo các quy định của pháp luật về thừa kế và thông báo cho UBND xã, phường, thị trấn nơi người giám hộ cư trú (cùng điều luật).

 

Việc thanh toán tài sản được thực hiện với sự giám sát của người cử người giám hộ (nếu có) và UNBD xã, phường, thị trấn nơi người giám hộ cư trú (cùng điều luật).

click liên hệ luật sư.

lienhe