- Theo BLDS Ðiều 80 khoản 1, việc thay đổi người giám hộ có thể được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

 

- Cá nhân là người giám hộ không còn có đủ các điều kiện quy định tại Ðiều 69 BLDS;

- Cá nhân là người giám hộ chết, bị Toà án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất năng lực hành vi dân sự;

- Có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc người giám hộ đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ giám hộ;

- Người giám hộ đề nghị được thay đổi và có người khác có đủ điều kiện nhận làm giám hộ.

 

Việc thay đổi người giám hộ phải được thực hiện theo thứ tự do luật quy định: người giám hộ đương nhiên được thay thế bằng người giám hộ đương nhiên kế tiếp; việc cử người giám hộ chỉ được thực hiện một khi không có giám hộ đương nhiên, và cũng phải theo trật tự thiết lập tại Ðiều 72 BLDS.

 

Việc chuyển giao việc giám hộ của người giám hộ được cử được quy định tại Ðiều 81 BLDS: phải lập thành văn bản có ghi nhận tình trạng tài sản của người được giám hộ; phải được sự chứng kiến và công nhận của UBND nơi người giám hộ mới cư trú;...

click liên hệ luật sư.

lienhe