- Chỉ có thể làm giám hộ, người đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và có điều kiện cần thiết bảo đảm thực hiện việc giám hộ (Ðiều 69)[19]. Một người có thể làm giám hộ cho nhiều người. Việc chỉ định người giám hộ cho người chưa thành niên được thực hiện theo các quy định tại các Ðiều 70 và 72 BLDS, cụ thể:

- Nếu người chưa thành niên có anh, chị đã thành niên, thì anh, chị cả là giám hộ đương nhiên; nếu anh, chị cả không đủ điều kiện để làm người giám hộ, thì anh, chị tiếp theo là giám hộ đương nhiên; nếu không có anh, chị hoặc anh, chị không đủ điều kiện làm người giám hộ, thì ông, bà nội, ông bà ngoại là giám hộ đương nhiên;

- Nếu không có giám hộ đương nhiên, thì những người thân thích của đương sự cử một người trong số họ làm người giám hộ; nếu không có ai trong số những người thân thích đủ điều kiện làm người giám hộ, thì họ có thể cử một người khác làm người giám hộ; nếu những người thân thích không cử được người giám hộ, thì UBND xã, phường, thị trấn (nơi người được giám hộ cư trú) phối hợp với các tổ chức xã hội tại cơ sở cử người giám hộ hoặc đề nghị tổ chức từ thiện đảm nhận việc giám hộ; nếu vẫn không cử được người giám hộ theo cách đó, thì UBND xã, phường, thị trấn đề nghị cơ quan lao động, thương binh và xã hội nơi cư trú của người được giám hộ đảm nhận trách nhiệm giám hộ. Các giải pháp về cử người giám hộ cho người chưa thành niên thể hiện tính nhân văn rất cao của luật viết Việt Nam hiện hành.

 

Nếu không phải trong trường hợp giám hộ đương nhiên, thì việc giám hộ chỉ có giá trị một khi người giám hộ (được cử) đồng ý nhận nhiệm vụ giám hộ. Việc cử người giám hộ phải được ghi nhận bằng văn bản, được đăng ký và công nhận tại UBND xã, phường, thị trấn nơi người giám hộ cư trú. Người giám hộ đương nhiên không cần có văn bản, cũng không phải đăng ký tư cách giám hộ của mình.

click liên hệ luật sư.

lienhe