Ðược coi là vắng mặt người biệt tích trong sáu tháng liền (BLDS Ðiều 84). Biệt tích, nghĩa là đương sự không còn xuất hiện ở nơi cư trú và cũng không để lại tin tức. Tình trạng vắng mặt không được xác nhận bằng một quyết định của Toà án. Khi có đơn yêu cầu, Toà án, trên cơ sở thừa nhận các bằng chứng về việc đương sự biệt tích từ sáu tháng liên tục trở lên, sẽ ra thông báo tìm kiếm đương sự theo các quy định của pháp luật về tố tụng dân sự và chính thông báo này đặt cơ sở cho việc áp dụng các quy tắc chi phối tình trạng vắng mặt của cá nhân.

Người có quyền yêu cầu là bất kỳ người nào có quyền và lợi ích liên quan. Có vẻ như yêu cầu của người này phải được Toà án đáp ứng thuận lợi một khi các bằng chứng về sự vắng mặt tỏ ra thuyết phục. Toà án không có quyền từ chối ra thông báo với bất kỳ lý do gì, ví dụ, do theo Toà án thì nên kiên nhẫn chờ đợi thêm một ít lâu.

click liên hệ luật sư.

lienhe