Điều 53. Xác nhận kết quả thi hành án

Đương sự có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án Dân sự xác nhận kết quả thi hành án.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của đương sự, Thủ trưởng cơ quan thi hành án Dân sự cấp giấy xác nhận kết quả thi hành án.

Tham khảo:  LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

lienhe