Điều 402. Thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định của Chương này và các quy định khác của pháp luật về khiếu nại, tố cáo không trái với quy định của Chương này.

Tham khảo: Bộ luật tố tụng dân sự

Xử lý vi phạm pháp luật về chuyển giao công nghệ