Ðiều 608. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm

 

Trong trường hợp tài sản bị xâm phạm thì thiệt hại được bồi thường bao gồm:

 

1. Tài sản bị mất;

 

2. Tài sản bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng;

 

3. Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản;

 

4. Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại.

Tham Khảo: Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005