Ðiều 520. Nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ

 

Bên thuê dịch vụ có các nghĩa vụ sau đây:

 

1. Cung cấp cho bên cung ứng dịch vụ thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc, nếu có thỏa thuận hoặc việc thực hiện công việc đòi hỏi;

 

2. Trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ theo thỏa thuận.

Tham Khảo: Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005