Ðiều 498. Ðơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở

 

1. Bên cho thuê nhà có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà khi bên thuê có một trong các hành vi sau đây:

 

a) Không trả tiền thuê nhà liên tiếp trong ba tháng trở lên mà không có lý do chính đáng;

 

b) Sử dụng nhà không đúng mục đích thuê;

 

c) Cố ý làm nhà hư hỏng nghiêm trọng;

 

d) Sửa chữa, đổi hoặc cho người khác thuê lại toàn bộ hoặc một phần nhà đang thuê mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bên cho thuê;

 

đ) Làm mất trật tự công cộng nhiều lần và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt bình thường của những người chung quanh;

 

e) Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường.

 

2. Bên thuê nhà có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà khi bên cho thuê có một trong các hành vi sau đây:

 

a) Không sửa chữa nhà khi chất lượng nhà giảm sút nghiêm trọng;

 

b) Tăng giá thuê nhà bất hợp lý.

 

c) Quyền sử dụng nhà ở bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba.

 

3. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà phải báo cho bên kia biết trước một tháng, nếu không có thỏa thuận khác.

Tham Khảo: Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005