Ðiều 495. Nghĩa vụ của bên thuê nhà ở

 

Bên thuê nhà có các nghĩa vụ sau đây:

 

1. Sử dụng nhà đúng mục đích đã thỏa thuận;

 

2. Trả đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn đã thỏa thuận;

 

3. Giữ gìn nhà, sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra;

 

4. Tôn trọng quy tắc sinh hoạt công cộng;

 

5. Trả nhà cho bên cho thuê theo đúng thỏa thuận.

Tham Khảo: Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005