Ðiều 493. Nghĩa vụ của bên cho thuê nhà ở

 

Bên cho thuê nhà ở có các nghĩa vụ sau đây:

 

1. Giao nhà cho bên thuê theo đúng hợp đồng;

 

2. Bảo đảm cho bên thuê sử dụng ổn định nhà trong thời hạn thuê;

 

3. Bảo dưỡng, sửa chữa nhà theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận; nếu bên cho thuê không bảo dưỡng, sửa chữa nhà mà gây thiệt hại cho bên thuê thì phải bồi thường.

Tham Khảo: Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005