Ðiều 491. Chấm dứt hợp đồng thuê tài sản

 

Hợp đồng thuê tài sản chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

 

1. Thời hạn thuê đã hết;

 

2. Theo thỏa thuận của các bên về việc chấm dứt trước thời hạn; đối với hợp đồng thuê không xác định thời hạn, khi bên cho thuê muốn chấm dứt hợp đồng thì phải báo cho bên thuê biết trước một thời gian hợp lý, nếu không có thỏa thuận về thời hạn báo trước;

 

3. Hợp đồng bị hủy bỏ hoặc bị đơn phương chấm dứt thực hiện;

 

4. Tài sản thuê không còn.

Tham Khảo: Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005