Ðiều 455. Mua nhà để sử dụng vào mục đích khác

 

Trong trường hợp pháp luật không có quy định khác thì các quy định tại các điều từ Ðiều 450 đến Ðiều 454 của Bộ luật này cũng được áp dụng đối với việc mua nhà sử dụng vào mục đích khác không phải là mua nhà ở.

Tham Khảo: Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005 (Sửa đổi, bổ xung)