Ðiều 452. Quyền của bên bán nhà ở

 

Bên bán nhà ở có các quyền sau đây:

 

1. Yêu cầu bên mua nhận nhà đúng thời hạn đã thỏa thuận;

 

2. Yêu cầu bên mua trả tiền đúng thời hạn, theo phương thức đã thỏa thuận;

 

3. Yêu cầu bên mua hoàn thành các thủ tục mua bán nhà ở trong thời hạn đã thỏa thuận;

 

4. Không giao nhà khi chưa nhận đủ tiền nhà như đã thỏa thuận.

Tham Khảo: Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005 (Sửa đổi, bổ xung)