Ðiều 444. Bảo đảm chất lượng vật mua bán

 

1. Bên bán phải bảo đảm giá trị sử dụng hoặc các đặc tính của vật mua bán; nếu sau khi mua mà bên mua phát hiện khuyết tật làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị sử dụng của vật đã mua thì phải báo ngay khi phát hiện ra khuyết tật và có quyền yêu cầu bên bán sửa chữa, đổi vật có khuyết tật, giảm giá và bồi thường thiệt hại, nếu không có thỏa thuận khác.

 

2. Bên bán phải bảo đảm vật bán phù hợp với sự mô tả trên bao bì, nhãn hiệu hàng hoá hoặc phù hợp với mẫu mà bên mua đã lựa chọn.

 

3. Bên bán không chịu trách nhiệm về khuyết tật của vật trong các trường hợp sau đây:

 

a) Khuyết tật mà bên mua đã biết hoặc phải biết khi mua;

 

b) Vật bán đấu giá, vật bán ở cửa hàng đồ cũ;

 

c) Bên mua có lỗi gây ra khuyết tật của vật.

Tham Khảo: Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005 (Sửa đổi, bổ xung)