Ðiều 437. Trách nhiệm giao vật không đúng chủng loại

 

Trong trường hợp vật được giao không đúng chủng loại thì bên mua có một trong các quyền sau đây:

 

1. Nhận và thanh toán theo giá do các bên thỏa thuận;

 

2. Yêu cầu giao đúng chủng loại và bồi thường thiệt hại;

 

3. Huỷ bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Tham Khảo: Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005 (Sửa đổi, bổ xung)