Ðiều 435. Trách nhiệm do giao vật không đúng số lượng

 

1. Trong trường hợp bên bán giao vật với số lượng nhiều hơn số lượng đã thỏa thuận thì bên mua có quyền nhận hoặc không nhận phần dôi ra; nếu nhận thì việc thanh toán được thực hiện theo thỏa thuận đối với phần dôi ra.

 

2. Trong trường hợp bên bán giao ít hơn số lượng đã thỏa thuận thì bên mua có một trong các quyền sau đây:

 

a) Nhận phần đã giao và yêu cầu bồi thường thiệt hại;

 

b) Nhận phần đã giao và định thời hạn để bên bán giao tiếp phần còn thiếu;

 

c) Hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Tham Khảo: Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005 (Sửa đổi, bổ xung)