Ðiều 431. Giá và phương thức thanh toán

 

1. Giá do các bên thỏa thuận hoặc do người thứ ba xác định theo yêu cầu của các bên.

 

Trong trường hợp các bên thỏa thuận thanh toán theo giá thị trường thì giá được xác định tại địa điểm và thời điểm thanh toán.

 

Ðối với tài sản trong giao dịch dân sự mà Nhà nước có quy định khung giá thì các bên thỏa thuận theo quy định đó.

 

2. Các bên có thể thỏa thuận áp dụng hệ số trượt giá khi có biến động về giá.

 

3. Thỏa thuận về giá có thể là mức giá cụ thể hoặc một phương pháp xác định giá. Trong trường hợp thỏa thuận mức giá hoặc phương pháp xác định giá không rõ ràng thì giá của tài sản được xác định căn cứ vào giá thị trường tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng.

 

4. Phương thức thanh toán do các bên thỏa thuận.

Tham Khảo: Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005 (Sửa đổi, bổ xung)