Ðiều 416. Cầm giữ tài sản trong hợp đồng song vụ

 

1. Cầm giữ tài sản là việc bên có quyền (sau đây gọi là bên cầm giữ) đang chiếm giữ hợp pháp tài sản là đối tượng của hợp đồng song vụ được cầm giữ tài sản khi bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ hoặc thực hiện nghĩa vụ không đúng theo thỏa thuận.

 

2. Bên cầm giữ có quyền và nghĩa vụ sau đây:

 

a) Cầm giữ toàn bộ hoặc một phần tài sản trong trường hợp quy định tại khoản 1 Ðiều này;

 

b) Thu hoa lợi từ tài sản cầm giữ và được dùng để bù trừ nghĩa vụ;

 

c) Bảo quản, giữ gìn tài sản cầm giữ;

 

d) Yêu cầu bên có tài sản bị cầm giữ thanh toán các chi phí cần thiết cho việc bảo quản, giữ gìn tài sản đó.

 

3. Quyền cầm giữ chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

 

a) Theo thỏa thuận của các bên;

 

b) Bên cầm giữ vi phạm nghĩa vụ bảo quản, giữ gìn tài sản cầm giữ;

 

c) Bên có tài sản bị cầm giữ hoàn thành nghĩa vụ.