Ðiều 402. Nội dung của hợp đồng dân sự

 

Tùy theo từng loại hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận về những nội dung sau đây:

 

1. Ðối tượng của hợp đồng là tài sản phải giao, công việc phải làm hoặc không được làm;

 

2. Số lượng, chất lượng;

 

3. Giá, phương thức thanh toán;

 

4. Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;

 

5. Quyền, nghĩa vụ của các bên;

 

6. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

 

7. Phạt vi phạm hợp đồng;

 

8. Các nội dung khác.

Tham Khảo: Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005 (Sửa đổi, bổ xung)