Ðiều 391. Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực

 

1. Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực được xác định như sau:

 

a) Do bên đề nghị ấn định;

 

b) Nếu bên đề nghị không ấn định thì đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực kể từ khi bên được đề nghị nhận được đề nghị đó.

 

2. Các trường hợp sau đây được coi là đã nhận được đề nghị giao kết hợp đồng:

 

a) Ðề nghị được chuyển đến nơi cư trú, nếu bên được đề nghị là cá nhân; được chuyển đến trụ sở, nếu bên được đề nghị là pháp nhân;

 

b) Ðề nghị được đưa vào hệ thống thông tin chính thức của bên được đề nghị;

 

c) Khi bên được đề nghị biết được đề nghị giao kết hợp đồng thông qua các phương thức khác.

Tham Khảo: Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005 (Sửa đổi, bổ xung)