Ðiều 389. Nguyên tắc giao kết hợp đồng dân sự

 

Việc giao kết hợp đồng dân sự phải tuân theo các nguyên tắc sau đây:

 

1. Tự do giao kết hợp đồng nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội;

 

2. Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng.

Tham Khảo: Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005 (Sửa đổi, bổ xung)