Ðiều 381. Những trường hợp không được bù trừ nghĩa vụ dân sự

 

Nghĩa vụ dân sự không được bù trừ trong các trường hợp sau đây:

 

1. Nghĩa vụ đang có tranh chấp;

 

2. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín;

 

3. Nghĩa vụ cấp dưỡng;

 

4. Các nghĩa vụ khác do pháp luật quy định.

Tham Khảo: Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005 (Sửa đổi, bổ xung)