Căn cứ chấm dứt nghĩa vụ dân sự

Email In

Ðiều 374. Căn cứ chấm dứt nghĩa vụ dân sự

 

Nghĩa vụ Dân sự chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

 

1. Nghĩa vụ được hoàn thành;

 

2. Theo thỏa thuận của các bên;

 

3. Bên có quyền miễn việc thực hiện nghĩa vụ;

 

4. Nghĩa vụ được thay thế bằng nghĩa vụ Dân sự khác;

 

5. Nghĩa vụ được bù trừ;

 

6. Bên có quyền và bên có nghĩa vụ hòa nhập làm một;

 

7. Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự đã hết;

 

8. Bên có nghĩa vụ là cá nhân chết hoặc là pháp nhân, chủ thể khác chấm dứt mà nghĩa vụ phải do chính cá nhân, pháp nhân, chủ thể đó thực hiện;

 

9. Bên có quyền là cá nhân chết mà quyền yêu cầu không thuộc di sản thừa kế hoặc là pháp nhân, chủ thể khác chấm dứt mà quyền yêu cầu không được chuyển giao cho pháp nhân, chủ thể khác;

 

10. Vật đặc định là đối tượng của nghĩa vụ dân sự không còn và được thay thế bằng nghĩa vụ khác;

 

11. Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

Tham Khảo: Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005 (Sửa đổi, bổ xung)

9.2. 10. 863568 - Mr Ước - Holine: 0907.56.36.50 - [email protected] - luật sư