Ðiều 371. Chấm dứt việc bảo lãnh

 

Việc bảo lãnh chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

 

1. Nghĩa vụ được bảo đảm bằng bảo lãnh chấm dứt;

 

2. Việc bảo lãnh được hủy bỏ hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác;

 

3. Bên bảo lãnh đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh;

 

4. Theo thỏa thuận của các bên.

Tham Khảo: Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005 (Sửa đổi, bổ xung)