Hủy bỏ việc bảo lãnh

Email In

Ðiều 370. Hủy bỏ việc bảo lãnh

 

Việc bảo lãnh có thể được hủy bỏ nếu được bên nhận bảo lãnh đồng ý, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Tham Khảo: Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005 (Sửa đổi, bổ xung)

9.2. 10. 863568 - Mr Ước - Holine: 0907.56.36.50 - [email protected] - luật sư