Ðiều 357. Chấm dứt thế chấp tài sản

 

Việc thế chấp tài sản chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

 

1. Nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp chấm dứt;

 

2. Việc thế chấp tài sản được hủy bỏ hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác;

 

3. Tài sản thế chấp đã được xử lý;

 

4. Theo thỏa thuận của các bên.

Tham Khảo: Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005 (Sửa đổi, bổ xung)